howtoreaddeed-og-cover

โฉนดบอกอะไรเราบ้าง

เชื่อว่าหลายๆที่ดินคงเป็นสินทรัพย์ที่ทุกๆคนคงไม่ได้มีหลายชิ้น บางคนมีบ้านเพียงหลังเดียว หรือที่ดินเพียงผืนเดียว ดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจในการทำความเข้าใจกับโฉนดที่ดินมากนัก แต่หากเมื่อใดที่เราต้องใช้โฉนดที่ดินนั้นย่อมเป็นเรื่องการจัดการกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในชีวิตจำเป็นต้องมีความรอบครอบเป็นพิเศษ เราจึงอยากให้ทุกคนได้มีความเข้าใจในเอกสารสิทธิ์ชิ้นนี้

โฉนดที่ดินเป็นเอกสารราชการที่ข้อมูลระบุไว้อย่างละเอียด ซึ่งทำให้เราสามารถทราบถึงข้อมูลต่างๆ เช่น เจ้าของกรรมสิทธิ์, ตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน, ขนาดที่ดิน, รูปแผนที่ของที่ดิน, สภาพที่ดินโดยคร่าว, ขนาดหน้ากว้างที่ดิน, นิติดรรมต่างๆที่เคยจดทะเบียน รวมไปถึงข้อจำกัดของที่ดินแปลงนี้

หากเราอ่านโฉนดเป็น อ่านโฉนดอย่างรอบครอบจะช่วยลดความเสียหายในการทำนิติกรรมต่างๆกับที่ดิน  เช่นการซื้อขายที่ดินแล้วชำระราคาให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ, หรือทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินผิดแปลง, การซื้อที่ดินที่ติดข้อจำกัดต่าง หรือแม้กระทั้งซื้อที่ดินตาบอด ดังนั้นการอ่านโฉนดเป็นจึงมีประโยชน์มาก เรามาดูวิธีการอ่านโฉนดกันเลยดีกว่าค่ะ

วิธีการอ่านโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน 1 แปลงจะมีอย่างน้อย 2 หน้า ด้านหน้าและด้านหลัง โดยด้านหน้าจะระบุ เลขที่โฉนด เลขที่ดิน ที่เป็นเลขเฉพาะตัวของที่ดินแปลงนั้นๆ ลักษณะและที่ตั้งของแปลงที่ดิน ส่วนด้านหลังจะระบุนิติกรรมต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในที่ดินทั้งหมด

โฉนดด้านหน้า

โฉนดด้านหลัง

1.ครุฑ

ครุฑในเอกสารสิทธินั้นมีหลายสี ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงประเภทของเอกสารสิทธิ รวมไปถึงสิทธิที่พึงจะมีในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยแบ่งแยกดังนี้
ครุฑสีแดง หมายถึง ที่ดินประเภท นส.4 หรือโฉนดที่ดินนั้นเอง เอกสารสิทธิชนิดนี้เป็นการรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ครุฑสีเขียว หมายถึง ที่ดินประเภท นส.3ก เอกสารสิทธิชนิดนี้เป็นการรับรองสิทธิครอบครอบในที่ดิน
ครุฑสีดำ หมายถึง ที่ดินประเภท นส.3 หรือนส.3ข เอกสารสิทธิชนิดนี้เป็นเพียงการรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน

2. ข้อมูลเฉพาะของที่ดิน

2.1 ระวางที่ดิน  เลขระวางที่ดินเป็นการระบุหมายเลขแผ่นของระวางแผนที่ว่าที่ดินของเราอยู่บนระวางแผนที่แผ่นไหน โดยในสำนักงานที่ดินจะมีระวางที่ดินซึ่งเป็นแผนที่ของที่ดินทุกแปลงเทียบอยู่บนแผนที่ทางอากาศทำให้เราสามารถทราบได้ว่าที่ดินของเรานั้นมีเขตติดต่อกับที่ดินแปลงใด มีทางออกสู่ถนนหรือคลองสาธารณะหรือไม่
2.2 เลขที่ดิน  เป็นหมายเลขซึ่งใช้ระบุที่ดินแต่ละแปลงในระวางที่ดิน หากเราไปขอดูระวางที่ดินเราจะสามารถทราบได้ว่าที่ดินแปลงไหนคือที่ดินแปลงของเรา
2.3 หน้าสำรวจ  เป็นตัวเลขที่แสดงลำดับการออกสำรวจจัดทำโฉนดที่ดินในแต่ละตำบล หมายเลขหน้าสำรวจนี้จะใช้ประกอบการค้นหาข้อมูลของเจ้าพนักงานที่ดิน
2.4 ตำบล ใช้ระบุตำบลที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่
2.5 โฉนดที่ดินเลขที่ เลขโฉนดที่ดินนั้นเปรียบเสมือนเลขประจำตัวของที่ดินแปลงนั้นๆ ใช้ระบุแปลงที่ดิน และใช้เป็นเลขอ้างอิงในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่างๆ โดยระบุเลขโฉนดที่ดินพร้อม ตำบล อำเภอ จังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เนื่องจากในหนึ่งอำเภอจะไม่มีเลขโฉนดที่ดินที่ซ้ำกันค่ะ มากไปกว่านั้นเรายังสามารถใช้เลขโฉนดที่ดินในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินได้ผ่านเว็ปไซต์ Landmap
https://landsmaps.dol.go.th/
2.6 เล่ม และหน้า เป็นการระบุเล่มและแฟ้มในการจัดเก็บโฉนดที่ดินคู่ฉบับที่ถูกเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน
2.7 อำเภอ ใช้ระบุอำเภอที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่
2.8 จังหวัด ใช้ระบุจังหวัดที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่

3. ข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิเมื่อออกโฉนด

3.1 ให้แก่………….สัญชาติ………….อยู่บ้านเลขที่……………  เป็นการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ถือกรรมสิทธิเป็นคนแรกของที่ดินแปลงนั้นๆ
3.2 ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ………ไร่…….งาน…………ตารางวา เป็นการระบุขนาดของที่ดิน ณ วันที่ออกโฉนดที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้ขนาดของที่ดินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการแบ่งแยกแปลงที่ดินในภายหลัง

4.รูปแผนที่

4.1 มาตราส่วนในระวาง เป็นการระบุมาตราส่วนของรูปแผนที่ที่ถูกแสดงในระวางที่ดิน
4.2 มาตราส่วน เป็นการระบุมาตราส่วนของรูปแผนที่ที่ถูกแสดงในโฉนดที่ดิน
4.3 สัญลักษณ์ทิศเหนือ เป็นการระบุทิศเหนือเพื่อใช้ในการดูทิศของรูปแผนที่
4.4 เลขที่ดินข้างเคลียง ใช้เพื่ออ้างอิงว่าที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของตามโฉนดที่ดินฉบับนี้คือที่ดินแปลงใด
4.5 เลขที่ดิน ใช้เพื่อระบุที่ดินแปลงที่ดินตามโฉนดที่ดินฉบับนี้ จะสังเกตได้ว่าเลขที่ดินซึ่งเป็นเลขที่ดินตามโฉนดฉบับนี้จะแสดงอยู่ในกรอบเส้นที่แสดงขอบเขตที่ดิน
4.6 ทางสาธารณะประโยชน์ หรือลำรางสาธารณะประโยชน์  ใช้ระบุว่าที่ดินของตามโฉนดที่ดินฉบับนี้ติดกับทางสาธารณะประโยชน์ หรือลำรางสาธารณะประโยชน์ จากขอบเขตที่ดินในด้านใดบ้าง
4.7 หมายเลขหมุดเลขที่ดิน ใช้ในการอ้างอิงหมุดเขตที่ดินที่ถูกฝังลงในแปลงที่ดินจริงๆ โดยหมุดเขตที่ถูกฝั่งในแปลงที่ดินจริงจะเป็นตัวกำหนดอาณาเขตที่ดินแปลงนั้น ทั้งนี้หมุดที่ดินในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 รูปแบบคือ แบบแท่งคอนกรีต กับแบบแผ่นทองเหลือง
4.8 การวัดระยะในรูปแผนที่ เราสามารถใช้ไม้บรรทัดวัดที่รูปแผนที่เพื่อคำนวนระยะความกว้างของที่ดินจริงๆได้  เช่นโฉนดซึ่งเรานำมาเป็นตัวอย่างนั้นระบุมาตราส่วนในข้อ 4.2 คือ 1: 2000 เมื่อวัดระยะตามรูปแผนที่ได้ 5 มิลลิเมตร ให้คุณนำ 5มิลลิเมตร คูณด้วย 2,000  จะได้ระยะความกว้างที่ดินที่ในด้านในด้านนั้นคือ  10 เมตร นั้นเอง คุณต้องการหาระยะในด้านอื่นๆก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในด้านอื่นๆได้เช่นกัน

5. วันที่ออกโฉนด

เป็นการระบุวันที่ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกเอกสารสิทธินี้ เราจึงสามารถคำนวนอายุของที่ดินแปลงนี้ได้ว่าได้ถูกออกโฉนดมานานเท่าไหร่แล้ว

6. สารบัญการจดทะเบียน

ด้านหลังของโฉนดที่ดินจะเป็นส่วนของสารบัญการจดทะเบียน ซึ่งการทำนิติกรรมใดๆกับอสังหาริมทรัพย์นั้นกฎหมายระบุให้ต้องทำการจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน หากไม่ทำการจดทะเบียนจะถือว่านิติกรรมนั้นๆเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับแก่กันได้ เมื่อคุณทำการจดทะเบียนนิติกรรมใดๆกับเจ้าพนักงานที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นซื้อขาย ให้ โอนมรดก จำนอง ขายฝาก จดภาระจำยอมฯ เจ้าหน้าที่จะของโฉนดที่ดินของคุณไปทำการสลักหลังนิติกรรมที่ได้จดทะเบียนในวันนั้นๆ ดังนั้นหากคุณต้องการทราบว่าที่ดินแปลงนี้เคยถูกจดทะเบียนนิติกรรมอะไรมาบ้างแล้วก็สามารถอ่านดูจากหลังโฉนดได้เลย

6.1 จดทะเบียน วัน เดือน ปี เป็นส่วนที่ระบุวัน เดือน ปี ที่ทำการจดทะเบียนนิติกรรมนั้นๆ  ซึ่งตามตัวอย่างคือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 
6.2 ประเภทการจดทะเบียน เป็นส่วนที่ระบุประเภทนิติกรรมที่ได้จดทะเบียนขึ้นในวันนั้นๆ ซึ่งตามตัวอย่างคือ นิติกรรมการให้ที่ดิน
6.3 ผู้ให้สัญญา เป็นส่วนที่ระบุชื่อ-สกุลผู้ให้สัญญา ซึ่งตามตัวอย่างคือชื่อผู้ให้ที่ดิน
6.4 ผู้รับสัญญา เป็นส่วนที่ระบุชื่อ-สกุลผู้รับสัญญา ซึ่งตามตัวอย่างคือชื่อผู้รับที่ดิน
6.5 เนื้อที่ดินตามสัญญา เป็นส่วนที่ระบุเนื้อที่ดินซึ่งที่นิติกรรมในวันนั้น ซึ่งตามตัวอย่างเป็นการให้ที่ดินทั้งแปลงจึงระบุเนื้อที่ดินทั้งหมด
6.6 เนื้อที่ดินคงเหลือ เป็นส่วนที่ระบุเนื้อที่ดินซึ่งคงเหลือหลังจากทำนิติกรรมในวันนั้นๆ เช่นหากนิติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการแบ่งแยกแปลงที่ดินออกเป็นสองแปลง จะระบุเนื้อที่ดินที่ถูกแบ่งแยกออกไปในช่องเนื้อที่ดินตามสัญญา และจะระบุเนื้อที่ดินคลเหลือหลังจากแบ่งแยกแปลงที่ดินออกไปในช่องเนื้อที่ดินคงเหลือ
6.7 ระวางเลขที่โฉนดที่ดินใหม่ ในกรณีที่มีการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงใหม่เจ้าหน้าที่จะทำการระบุเลขระวางโฉนดที่ดินของที่ดินแปลงใหม่ เพื่อใช้อ้างอิงในการสืบค้นว่าที่ดินที่ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นโฉนดที่ดินเลขที่เท่าใด
6.8เจ้าพนักงานที่ดิน ลงลายมือชื่อ ประทับตรา เป็นส่วนที่ใช้ในการยืนยันว่าการจดทะเบียนนิติกรรมนั้นๆได้ทำการจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยยืนยันจากลายมือชื่อของเจ้าพนักงานที่ดิน และตราประทับของสำนักงานที่ดินนั้นเอง


เป็นยังไงบ้างคะโฉนดแผนเดียวที่เรามีอยู่ในมือสามารถบอกอะไรเราได้มากมายจริงๆ ใช่ไหมคะ

บทความที่น่าสนใจ

nowmoney-logo-circle

บริษัท นาวมันนี่ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 81/61 ม.5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว!

ขอบคุณที่สนใจสมัครสินเชื่อกับนาวมันนี่นะคะ ทางทีมงานจะรีบติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุด